Sunday Gospel September 4 "A Brother Who Sins Against You "

Sunday Gospel September 4 "A Brother Who Sins Against You "

A Brother Who Sins Against You
    Matthew 18: 15-20
15“If your brother sins against you,b go and show him his fault, just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. 16But if he will not listen, take one or two others along, so that ‘every matter may be established by the testimony of two or three witnesses.’c 17If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. 18“I tell you the truth, whatever you bind on earth will bed bound in heaven, and whatever you loose on earth will bee loosed in heaven. 19“Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. 20For where two or three come together in my name, there am I with them.” source

Ebanghelyo (Gospel) 
 Mateo 18: 15-20
 Kung Magkasala ang Isang Kapatid 15 "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. 16 Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. 17 Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesya ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesya, ituring mo siyang parang Hentil o isang maniningil ng buwis." Kapangyarihang Magbawal o Magpahintulot 18 "Tandaan ninyo: anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. 19 "Tandaan din ninyo: kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa pananalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. 20 Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila." source


Share/Bookmark


No comments:

Followers

Follow lifemoto on Twitter Sulit.com.ph - Buy and Sell Philippines (Advertise Online For Free) Entredropper Drop2Top: Original design by Talk2myCPA
Original design by Talk2myCPA
Personal - Top Blogs Philippines Add to Technorati Favorites Pinoy-Blogs.com Page Rank home Blogs - Blog Catalog Blog Directory TatakExpat.com: News, info, Guides, Mga patnubay para sa mga overseas Filipinos

wibiya widget

 
Home | Motto | Blog Links | Live TV| About Us | Phil News

Copyright © 2009 Life Moto |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net | This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates