Sunday Gospel "The Question about Paying Taxes" October 16, 2011

Sunday Gospel "The Question about Paying Taxes" October 16, 2011


Matthew 22: 15-21

The Question about Paying Taxes

Then the Pharisees went and plotted to entrap him in what he said. So they sent their disciples to him, along with the Herodians, saying, ‘Teacher, we know that you are sincere, and teach the way of God in accordance with truth, and show deference to no one; for you do not regard people with partiality. Tell us, then, what you think. Is it lawful to pay taxes to the emperor, or not?’ But Jesus, aware of their malice, said, ‘Why are you putting me to the test, you hypocrites? Show me the coin used for the tax.’ And they brought him a denarius. Then he said to them, ‘Whose head is this, and whose title?’ They answered, ‘The emperor’s.’ Then he said to them, ‘Give therefore to the emperor the things that are the emperor’s, and to God the things that are God’s.’

Ebanghelyo

Mateo 22: 15-21
Ang Pagbabayad ng Buwis

15 Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. 16 Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama nang ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, "Guro, nalalaman naming kayo'y tapat at itinuturo ninyo nang buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa mga tao. 17 Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa Kautusan na magbayad ng buwis sa Emperador, o hindi?" 18 Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari! Bakit nais ninyo akong hulihin? 19 Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambuwis." At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. 20 "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan?" tanong ni Jesus. 21 "Sa Emperador po," tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos."Share/Bookmark


No comments:

Followers

Follow lifemoto on Twitter Sulit.com.ph - Buy and Sell Philippines (Advertise Online For Free) Entredropper Drop2Top: Original design by Talk2myCPA
Original design by Talk2myCPA
Personal - Top Blogs Philippines Add to Technorati Favorites Pinoy-Blogs.com Page Rank home Blogs - Blog Catalog Blog Directory TatakExpat.com: News, info, Guides, Mga patnubay para sa mga overseas Filipinos

wibiya widget

 
Home | Motto | Blog Links | Live TV| About Us | Phil News

Copyright © 2009 Life Moto |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net | This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates