Sunday Gospel August 7 - Jesus Walks On Water Matthew 14: 22-33

Sunday Gospel August 7 - Jesus Walks On Water  Matthew 14: 22-33Sunday Gospel
Matthew 14: 22-33 
Jesus Walks on the Water 


Immediately he made the disciples get into the boat and go on ahead to the other side, while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone, but by this time the boat, battered by the waves, was far from the land, for the wind was against them. And early in the morning he came walking towards them on the lake. But when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified, saying, ‘It is a ghost!’ And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them and said, ‘Take heart, it is I; do not be afraid.’ Peter answered him, ‘Lord, if it is you, command me to come to you on the water.’ He said, ‘Come.’ So Peter got out of the boat, started walking on the water, and came towards Jesus. But when he noticed the strong wind, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, ‘Lord, save me!’ Jesus immediately reached out his hand and caught him, saying to him, ‘You of little faith, why did you doubt?’ When they got into the boat, the wind ceased. And those in the boat worshipped him, saying, ‘Truly you are the Son of God.’ source

Ebanghelyo Helyo 
Mateo 14: 22-33 

Lumakad si Jesus sa Ibabaw ng Tubig

22 agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. 23 Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. 24 Samantala, ang bangka ay nasa laot na ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. 25 Nang madaling-araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. 26 Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. 27 Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito!" 28 Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig." 29 Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. 30 Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako!" sigaw niya. 31 Agad siyang inabot ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya!" sabi niya kay Pedro. 32 Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin 33 at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang Anak ng Diyos!" sabi nila.
source
Have a blessed Sunday!

Share/Bookmark


No comments:

Followers

Follow lifemoto on Twitter Sulit.com.ph - Buy and Sell Philippines (Advertise Online For Free) Entredropper Drop2Top: Original design by Talk2myCPA
Original design by Talk2myCPA
Personal - Top Blogs Philippines Add to Technorati Favorites Pinoy-Blogs.com Page Rank home Blogs - Blog Catalog Blog Directory TatakExpat.com: News, info, Guides, Mga patnubay para sa mga overseas Filipinos

wibiya widget

 
Home | Motto | Blog Links | Live TV| About Us | Phil News

Copyright © 2009 Life Moto |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net | This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates