Sunday Gospel "The First Disciples" January 22, 201


Sunday Gospel "The First Disciples" January 22, 201Mark 1:14-20 The Beginning of the Galilean Ministry 

 14 Now after John was arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the good news of God, 15and saying, ‘The time is fulfilled, and the kingdom of God has come near; repent, and believe in the good news.’

 Jesus Calls the First Disciples

16 As Jesus passed along the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake—for they were fishermen. 17And Jesus said to them, ‘Follow me and I will make you fish for people.’ 18And immediately they left their nets and followed him. 19As he went a little farther, he saw James son of Zebedee and his brother John, who were in their boat mending the nets. 20Immediately he called them; and they left their father Zebedee in the boat with the hired men, and followed him.Ebang Helyo Marcos 1:14-20

Ang Simula ng Pangangaral sa Galilea 

14 Nang ibinilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang Magandang Balitang mula sa Diyos. 15 Sinabi niya, "Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos! Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang Magandang Balita!"

 Ang Pagtawag sa Apat na Mangingisda 

16 Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. 17 Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao." 18 Pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. 19 Nagpatuloy siya sa paglalakad, at sa di-kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. 20 Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa.

Share/Bookmark


No comments:

Followers

Follow lifemoto on Twitter Sulit.com.ph - Buy and Sell Philippines (Advertise Online For Free) Entredropper Drop2Top: Original design by Talk2myCPA
Original design by Talk2myCPA
Personal - Top Blogs Philippines Add to Technorati Favorites Pinoy-Blogs.com Page Rank home Blogs - Blog Catalog Blog Directory TatakExpat.com: News, info, Guides, Mga patnubay para sa mga overseas Filipinos

wibiya widget

 
Home | Motto | Blog Links | Live TV| About Us | Phil News

Copyright © 2009 Life Moto |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net | This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates