Sunday Gospel "The Man with an Unclean Spirit" January 28, 2012

Sunday Gospel "The Man with an Unclean Spirit" January 28, 2012


Mark 1: 21 - 28

The Man with an Unclean Spirit
21And they went into Caper'na-um; and immediately on the sabbath he entered the synagogue and taught.
22And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, and not as the scribes.
23And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit;
24and he cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God."
25But Jesus rebuked him, saying, "Be silent, and come out of him!"
26And the unclean spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him.
27And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, "What is this? A new teaching! With authority he commands even the unclean spirits, and they obey him."
28And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee.


Ebanghelyo (Gospel)  Marcos 1:21-28
Pinagaling ang Sinasapian ng Masamang Espiritu

 21 Nagpunta sina Jesus sa Capernaum, at nang sumunod na Araw ng Pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. 22 Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya nang may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng Kautusan. 23 Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, 24 "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang kami'y puksain? Kilala#kita, ikaw ang Banal na mula sa Diyos." 25 Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya!" 26 Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. 27 Ang lahat ay namangha kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, "Paanong nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan! Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu, at sumusunod naman ang mga ito sa kanya." 28 Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus.

Share/Bookmark


No comments:

Followers

Follow lifemoto on Twitter Sulit.com.ph - Buy and Sell Philippines (Advertise Online For Free) Entredropper Drop2Top: Original design by Talk2myCPA
Original design by Talk2myCPA
Personal - Top Blogs Philippines Add to Technorati Favorites Pinoy-Blogs.com Page Rank home Blogs - Blog Catalog Blog Directory TatakExpat.com: News, info, Guides, Mga patnubay para sa mga overseas Filipinos

wibiya widget

 
Home | Motto | Blog Links | Live TV| About Us | Phil News

Copyright © 2009 Life Moto |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net | This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates